Privacyverklaring

Stichting Surplus is op de hoogte van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AGV) en zal zich inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Stichting Surplus zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:

 1. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van medeweten van de deelnemer.
 2. Stichting Surplus mag de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden gebruiken dan de te aangeboden dienstverlening.
 3. Personen in dienst van of werkzaam voor Stichting Surplus die in aanraking komen met de desbetreffende gegevens hebben geheimhoudingsplicht.
 4. Stichting Surplus neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de Stichting Surplus aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de deelnemer zijn gewaarborgd.
 5. Stichting Surplus schakelt geen sub verwerker(s) (onderaannemer) in zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van/ of overeenkomst met deelnemer.
 6. Stichting Surplus legt aan een sub verwerker in een onderaannemer schap dezelfde verplichtingen vast als in deze overeenkomst.
 7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de sub verwerker, is Stichting surplus nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan de deelnemer.
 8. Stichting Surplus helpt om te voldoen aan de plichten van de deelnemers als medewerkers hun privacy rechten uitoefenen (zoals recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit).
 9. Stichting Surplus helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat verwerker mogelijke datalekken direct meldt aan verantwoordelijke en meewerkt aan onderzoek/ analyse. Stichting surplus meldt aan de AP de datalekken. Bekijk hier het volledige protocol datalekken van Stichting Surplus.
 10. Stichting Surplus werkt mee aan audits door opdrachtgevers of door opdrachtgevers ingeschakelde derde partijen. Stichting Surplus stelt alle relevante informatie beschikbaar om te laten controleren of Stichting Surplus zich houdt aan de in deze overeenkomst genoemde verplichting.
 11. Na afloop van het traject archiveert Stichting Surplus de gegevens voor een periode van 5 jaar in verband met mogelijk uit te voeren controles op kwaliteit en geleverde diensten van opdrachtgevers.
 12. Stichting Surplus mag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/ landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Unie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.